Master i aktivitet og bevegelse

Master i aktivitet og bevegelse er et 2-årig disiplinbasert mastergradsstudium på 120 studiepoeng, som sikter mot å videreutdanne fagfolk som arbeider med menneskers helse og livskvalitet, samt til videre studier på doktorgradsnivå.

Studiet har som målsetting å utdanne kandidater som:

 • Har avansert innsikt og forståelse for helsemessige forhold knyttet til menneskets bevegelsesevne og aktivitetsmuligheter, samt den helsemessige betydningen av aktivitet i menneskers hverdag. Videre kan kandidaten identifisere hvordan aktivitet og bevegelse hemmes og fremmes i aktuelle sammenhenger.
 • Kan undersøke aktivitets og/eller bevegelsesrelaterte områder og kan analysere, diskutere og vurdere hvordan disse er av betydning for menneskets helse
 • Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder, kan velge hensiktsmessig metode, kritisk vurdere ulike informasjonskilder, samt kjenne til etiske og juridiske retningslinjer
 • Kan anvende teoretisk kunnskap om organisering, planlegging og dokumentasjon av prosjekt- og utviklingsarbeid samt forskningsprosesser
 • Kan analysere den faglige utviklingen knyttet til individuelle og samfunnsmessige problemstillinger i et historisk perspektiv

Målgruppe:

Målgruppa for studiet er hovedsakelig studenter med bachelorutdanning i ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap. Studiet henvender seg til søkere direkte fra bachelorutdanningene og til søkere med yrkeserfaring som har interesse av fordypning med fokus på menneskets aktivitet og bevegelse som utvikling for egen yrkesutøvelse og / eller videre forskning. Søkere fra andre helsefaglige og relaterte fagområder er også aktuelle.

 

Omfang og arbeidsbelastning

Studiet er satt sammen av 15 studiepoengs og 7. 5 studiepoengs emner på masternivå. De obligatoriske emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng, og valgfrie emner 15 studiepoeng. Master i aktivitet og bevegelse inkluderer et selvstendig arbeid (masteroppgaven) på til sammen 45 studiepoeng. Normert arbeidsinnsats for studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag utgjør minimum 1600 timer pr år (fulltidsstudium). Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, problembasert pedagogikk, skriving av essays, praktiske laboratorieøvelser, samt seminar med presentasjon av individuelt arbeid og / eller gruppeoppgaver hvor studentene både har rolle som respondent og opponent. Læringsplattformen It’s Learning benyttes for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Master i aktivitet og bevegelse er planlagt med følgende emner:

6 obligatoriske emner:

 • Aktivitetsvitenskap (15 stp)
 • Bevegelsesvitenskap (15 stp)
 • Vitenskapsteori og metode (15stp)
 • Vitenskapelig skriving (7.5 stp)
 • Metodefordypning (7.5 stp)

2 valgfrie emner:

 • Fysisk aktivitet (15 stp)
 • Arbeid og helse (15stp)

Masteroppgave i aktivitet og bevegelse (45 stp)

Studentene velger ett av de to valgfrie emnene. Valgfritt emne kan også tas ved ekstern utdanningsinstitusjon. Se nærmere informasjon om innpassing og internasjonalisering .

Studiet er i utgangspunktet et 2-årig heltidsstudium, men det vil være mulig å ta studiet på deltid (over 4 år). Det inngås da nærmere avtale om progresjon.

Studiet er samlingsbasert med 4 til 5 samlingsuker pr semester. Tilrettelagt arbeid individuelt og i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene.  

Samlingsuker høst 2014 (første studieår): 

bevegelsesvitenskap: 36, 42 og 50 (siste er eksamensuke)

aktivitetsvitenskap: 39 og 45

 (andre studieår):

masteroppgave, vitenskapelig skriving og metode fordypning: 34  masteroppgave og metode fordypning: 38

 

Studieplan

 • Studietype: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Varighet: 2 år heltid
 • Undervisningsform: Deltid, Heltid
 • Søknadsfrist: 15.05.2014
 • Send søknad:  Send søknad

Opptakskrav: MHS001

Bachelor i relevante fagområder. C-krav

Masterutdanning rangering

Du rangeres etter et vektet snitt av karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Krav til dokumentasjon

For at søknaden skal behandles, må du etter å ha søkt, laste opp dokumentasjon på opptaksgrunnlaget.

 Faglig ansvarlig:

 Førsteamanuensis Ann Katrin Stensdotter ann-katrin.stensdotter@hist.no

 Administrativt ansvarlig:

 Studieleder Gunn Fornes gunn.fornes@hist.no

Administrative spørsmål rettes til: skb-studieveiledning-ra@hist.no

 

HiST på facebook
Utskrift
Del eller legg til som bokmerke